خاک بنتونیت اصفهان موجب خراب نشدن خانه ای قدیمی شد

روش اختلاط خشک پیش از مخلوط کردن یکنواخت ماسه خشک و خاک بنتونیت اصفهان خشک بود. سپس مخلوط ماسه و بنتونیت به روش آبریزش هوا به داخل قالب دو سوپاپ منتقل شد.

نمونه ها با همان تراکم نسبی اسکلت تهیه و کنترل شدند. بنتونیت به عنوان یک فاز غیر جامد در نظر گرفته شد و تنها فاز جامد ماسه بود. برای هر نمونه، جرم و حجم فشرده ماسه یکسان بود و جرم بنتونیت با توجه به محتوای بنتونیت مختلف متفاوت بود.
پس از تهیه نمونه، آزمایش های سه محوری با چهار مرحله اصلی انجام شد که عبارت بودند از: اشباع سر برای هیدراتاسیون بنتونیت، اشباع فشار برگشتی، زهکشی تحکیم و آزمایش برشی.

زمان و درجه برهمکنش بین بنتونیت با آب مستقیماً خصوصیات خود بنتونیت و تأثیر آن بر شن و ماسه را تعیین می کند. زمان هیدراتاسیون بنتونیت در این مطالعه برای تعیین کمیت تأثیر آب بر بنتونیت و مخلوط بنتونیت ماسه به ترتیب اتخاذ شد.

خاک بنتونیت اصفهان

مفهوم زمان هیدراتاسیون در این مطالعه به تحقیق هیدراتاسیون بنتونیت توسط مهتر و همکارانش ارجاع داده شد که زمان تماس بنتونیت با آب قبل از انجام آزمایش های مقاومتی بود.

زمان شروع هیدراتاسیون بنتونیت، زمان تکمیل اشباع هدینگ بود. در فرآیند اشباع سر، بنتونیت هیدراتاسیون و انبساط اولیه بین ذرات ماسه را تکمیل کرد و درجه خاصی از ژل شدن را نشان داد.

زمان پایان هیدراتاسیون بنتونیت به عنوان زمانی که تثبیت کامل شد و برش آغاز شد، نامیده شد.

از آنجایی که زمان اشباع فشار برگشتی و زهکشی تثبیت در این مطالعه 24 ساعت بود، نمونه‌ها با زمان هیدراتاسیون 24 ساعت بلافاصله پس از اشباع سر با فشار برگشتی اشباع شدند.

دستگاه تست سه محوری با کرنش کنترل شده در شکل 2 نشان داده شده است. سیستم تست عمدتا از یک محفظه فشار، کنترل کننده فشار و کامپیوتر تشکیل شده است.

نمونه با غشا، درپوش بارگیری، پایه نمونه، دیسک متخلخل و پیستون بارگیری در محفظه فشار نصب شد.تمام آماده سازی نمونه در یک عملیات اختلاط خشک انجام شد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.